Velkominn

Ríkisreikningur

Séryfirlit 1
Séryfirlit 2
Málaflokkar

Skilmálar

Almennir notendaskilmálar samkvæmt 31. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 fyrir opin gögn frá Fjársýslu ríkisins

Þú ert hvött/hvattur til að nota og endurnýta þær upplýsingar sem eru gerðar aðgengilegar samkvæmt þessu skilmála, að uppfylltum eftirfarandi skilmálum.

Notkun upplýsinga er með þessum skilmálum

Með notkun efnis sem hefur verið gert aðgengilegt samkvæmt þessu skilmála (hér eftir kallað „upplýsingarnar“) telst þú hafa samþykkt eftirfarandi skilmála og skilyrði.
Fjársýsla ríkisins gefur þér ótímabundið samþykki til varanlegrar notkunar upplýsinganna hvar sem er, án gjaldtöku og gefur eftir einkarétt sinn, sé honum til að dreifa, að uppfylltum skilyrðunum hér fyrir neðan.
Þessir skilmálar skerðir ekki réttindi notenda skv. 2. kafla höfundalaga nr. 73/1972 um takmarkanir á höfundarétti.

Þú færð heimild til að:

• afrita, birta, dreifa og senda upplýsingarnar,
• aðlaga upplýsingarnar og
• endurnýta upplýsingarnar í hagnaðarskyni til dæmis með því að setja þær saman við aðrar upplýsingar eða með því að hafa upplýsingarnar sem hluta af þinni vöru eða hugbúnaði.

Þú verður, þegar þú gerir eitthvað af ofantöldu, að:

• láta koma fram að þær upplýsingar sem byggt er á komi frá Fjársýslu ríkisins með eftirfarandi texta: Byggt á gögnum frá Fjársýslu ríkisins. Einnig skal vísa í þessa skilmála þar sem því verður við komið.

Gættu að því að:

• þú notir ekki upplýsingarnar með þeim hætti að þú gefir til kynna að þú sért í opinberri stöðu eða að upplýsingaveitandinn hafi sérstaklega samþykkt þig sem notanda eða notkun þína á upplýsingunum;
• þú villir ekki um fyrir öðrum eða birtir upplýsingarnar eða getir um uppruna þeirra með villandi eða röngum hætti;
• notkun þín á upplýsingunum stangist ekki á við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 eða 6. gr. upplýsingalaga um gögn sem eru undanþegin upplýsingarétti almennings.

Ef þú fylgir ekki þessum skilyrðum eru réttindi þín samkvæmt þessu skilmála sjálfkrafa afturkölluð.

Undantekningar

Þessi samþykkt nær ekki til notkunar á:

• persónuupplýsingum;
• einkennismerki opinberra aðila eða skjaldarmerki nema þar sem þau geta talist mikilvægur hluti af skjalinu eða gagnasafninu;
• réttindindum þriðja aðila sem Fjársýslan hefur ekki heimild til að gefa út undir þessu skilmála.

Engin ábyrgð

Fjársýslan er undanskilin fyrirsvari, ábyrgð, skyldum og skaðabótum í tengslum við upplýsingarnar að því marki sem lög leyfa.
Fjársýslan ber ekki ábyrgð á neinum villum eða vanskráningu í upplýsingunum og skal ekki vera ábyrg fyrir neinu tapi, meiðslum eða skaða sem hlýst af notkun þeirra. Fjársýslan ábyrgist ekki áframhaldandi aðgengi að upplýsingunum.

Gildandi lög

Þessir skilmálar er háðir lögum í því lagaumhverfi þar sem upplýsingaveitandinn hefur aðsetur nema annað sé tekið fram af upplýsingaveitandanum.

Skilgreiningar

Í þessu skilmálum hafa orðin hér fyrir neðan eftirfarandi merkingu:

„upplýsingar“

stendur fyrir þær upplýsingar sem falla undir höfundarétt eða vernd gagnagrunna (til dæmis bókmennta- eða listaverk, efnisinnihald, gögn eða frumkóta hugbúnaðar) sem eru gefin út samkvæmt þessum skilmálum.

„nota“

sem sagnorð, stendur fyrir framkvæmd þeirra aðgerða sem eru varðar með höfundarétti eða vernd gagnagrunna, hvort sem er með upprunalegum miðli eða öðrum miðli og felur í sér takmörkun á dreifingu, fjölfjöldun, aðlögun og breytingum sem eru tæknilega nauðsynlegar til notkunar með öðrum hætti eða á öðru sniði.

„þú“

stendur fyrir einstakling eða lögaðila eða hóp slíkra aðila sem fær þau réttindi sem skilmálað veitir.